Kansen voor de regio

Rabobank Horst Venray wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de regio. Onder de noemer ‘Samen voor de Gezondste Regio’ krijgt deze ambitie de komende jaren verder vorm en inhoud.

Rabobank Horst Venray wil als partner betrokken zijn bij initiatieven die wonen, werken en leven in de regio aangenaam maken. ‘Dat doen we al met Coöperatiefonds en onze Clubkas Campagne’, zegt Pim Rohenkohl, manager business support van Rabobank Horst Venray en projectleider van ‘Samen voor de Gezondste Regio 2025’. ‘Met dit project willen we onze maatschappelijke agenda voor de komende jaren verder invullen. We haken daarbij aan op het programma Noord-Limburg Gezondste Regio 2025’. Samen met maatschappelijke en economische partners in de regio gaat de bank vier thema’s uitwerken: Ondernemers laten groeien, Food & Agri, Langer zelfstandig wonen en Bouwen aan een lange termijnrelatie met jongeren. ‘Over deze thema’s zijn wij met ons netwerk in gesprek gegaan. Tijdens dialoogsessies spraken deelnemers over: wat zijn de uitdagingen voor de regio op dat gebied? En wat kunnen we daarvoor bedenken?’

Ondernemers laten groeien

‘Het is belangrijk dat de regionale economie blijft groeien’, zegt Sven Bosveld. ‘En daarmee het welzijn en de voorzieningen voor de regio.’ Aan de dialoogsessie deden zowel ondernemers als accountants en adviseurs mee. Ze zagen veel uitdagingen, waaruit vier speerpunten zijn geformuleerd: het stimuleren/versterken van innovatie in de regio. Het vergroten van onderlinge kennisdeling en samenwerking. Het versterken van het imago van de regio. En tot slot in de regio hebben en houden van jong én oud talent. ‘Er zijn veel 55-plussers werkeloos en er zijn tekorten aan technisch personeel. Kunnen we daar samen met ondernemers een bijdrage in leveren? In een vervolgsessie bekijken we waar we prioriteit aan moeten of willen geven.’

‘Samen pakken we de maatschappelijke, relevante uitdagingen aan.’

 Food & Agri

De agrarische sector in Noord-Limburg is van oudsher sterk en heel divers. ‘De sector heeft daarmee gezorgd voor werkgelegenheid, economie en welvaart in dit gebied’, zegt Marcel Koppens. ‘Maar dat kent ook uitdagingen. Want hoe houd je draagvlak? Hoe vind je goed personeel? Hoe houd je de milieubelasting in evenwicht? Daarover zijn we in gesprek gegaan met agrarische ondernemers, de keten, onderwijs, uitzendbureaus en overheid. We willen natuurlijk dat de sector blijft bijdragen aan de economie van Limburg. Welke oplossingen zijn er om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in deze regio? We hebben vier uitdagingen opgepakt die impactvol en realiseerbaar zijn: maatschappelijk draagvlak vergroten; de sociale cohesie met arbeidsmigranten vergroten; verbinding maken tussen tech en agro. En het verbinden van toekomstig talent aan de agrosector van de toekomst.’

Langer zelfstandig wonen

In deze dialoogsessie zaten onder andere mensen uit de dagbesteding, woningcorporatie, gezondheidscentra en welzijnsorganisaties aan tafel, vertelt Hugo Raes. ‘Er is al veel georganiseerd. Maar dat weten partijen lang niet altijd van elkaar. Die willen we bij elkaar brengen in soort van ketengedachte. Maar ook: wat moet je regelen en wie heb je nodig om langer zelfstandig te wonen? Met veel partijen samen kan er heel veel. Met domotica kun je woningen levensloopbestendiger maken. Woningcorporatie en gemeente kunnen daar op inspelen. Maar mensen moeten er zelf ook op anticiperen. Vaak zijn mensen die willen financieren om hun woning levensloopbestendig te maken te laat en lopen dan tegen wet- en regelgeving aan. Je moet hier op tijd over nadenken.’ Vier thema’s gaan we met de groep verder uitwerken: het creëren van passend woningaanbod, het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers, het benutten van potentieel van actieve en vitale ouderen in vrijwilligerswerk en het terugdringen van eenzaamheid.

Jongeren

Een lange termijnrelatie opbouwen met jongeren is een belangrijk thema. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zegt Frédy Frederiks. ‘Cijfers geven aan dat deze regio sneller vergrijst en dat er minder jongeren bij komen. Maar deze jongeren zijn juist nodig om onze omgeving vitaal te houden. Om binding te houden, zijn wij daarom op plekken waar de jeugd ook is. Met Inspire, onze eigen jongerencommunity, maar ook met The B en OJC Niks.’ Inspire was, samen met scholen, GGD, gemeenten, verenigingen en bouwers van starterswoningen aanwezig bij deze dialoogsessie. ‘Het is belangrijk om ondernemers aan studerende jongeren te linken met stage en werk. Want een goede en leuke leer- en werkomgeving betekent blijven. We zijn tot mooie uitkomsten gekomen die alles raken: wonen, werken, vrije tijd en leefstijl. We gaan aan de slag met het verbinden van studerenden en het regionale bedrijfsleven. Met het aansluiten op woningbehoeften van jongeren. Met het verbinden van jongeren met het sport- en verenigingsleven. En met het bevorderen van een gezonde leefstijl. Van cruciaal belang in dezen: in gesprek zijn over jongeren met jongeren!’

Vervolg

De themagroepen gaan deze speerpunten in vervolgsessies uitwerken naar concrete plannen. ‘Het uitvoeren ligt straks bij de samenleving’, zegt Pim Rohenkohl. ‘Onze rol is die van initiator of aanjager. Intussen bieden we een platform voor samenwerking met en tussen en relevante partijen binnen onze gemeenschap. Zo pakken wij samen de maatschappelijke, relevante uitdagingen aan. En versterken wij samen de sociaaleconomische vitaliteit van de regio.’

Tekst: Procommunicatie – Toos van Ool

Foto’s: Hans van der Beele en Rabobank